SALGS & LEVERINGSBETINGELSER BECK A/S

 

 1. Generelt

1.1           Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer foretaget af Beck A/S (herefter Leverandøren) til Kunden, medmindre betingelserne fraviges helt eller delvist ved skriftlig aftale mellem parterne.

 

 1. Betaling og renter

2.1           Betalingsbetingelser og rentevilkår fremgår af Leverandørens faktura.

 

 1. Levering og risikoens overgang

3.1           Levering finder sted på det aftalte tidspunkt. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer Leverandøren leveringstidspunktet.

3.2           Levering sker Ex Works fra Leverandørens forretningssted eller ethvert andet af Leverandøren meddelt sted i Danmark, medmindre andet aftales skriftligt. Ex Works skal fortolkes i overensstemmelse med den udgave af Incoterms, der gælder på tidspunktet for aftalens indgåelse.

 

 1. Forsinkelse

4.1           Såfremt Leverandøren ikke leverer til aftalt tid, kan Kunden skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden for denne frist, er Kunden berettiget til at hæve aftalen, hvis forsinkelsen er af væsentlig betydning for Kunden og Leverandøren skriftligt er gjort bekendt hermed.

4.2           I tilfælde af at forsinkelse helt eller delvist skyldes Kundens forhold, kan Kunden ikke hæve aftalen eller gøre andre misligholdelses-       beføjelser gældende overfor Leverandøren.                             

 

 1. Ansvarsbegrænsning m.v.

5.1           Leverandøren er ansvarlig for fejl og mangler i henhold til dansk rets almindelige regler herom, medmindre andet fremgår af nærværende betingelser.

5.2           Såfremt Leverandøren skal levere specielt fremstillede produkter til Kunden på baggrund af Kundens egne specifikationer, er Leverandøren ikke ansvarlig for fejl og mangler ved produkterne, såfremt sådanne fejl og mangler skyldes Kundens instrukser, specifikationer, tegninger m.v. 

5.3           Leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler, som skyldes årsager, der er opstået efter at risikoen er overgået til Kunden, herunder mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering, anden brug af produktet end oplyst til Leverandøren, ændringer foretaget uden Leverandørens skriftlige samtykke eller reparationer, som Kunden eller tredjepart har udført på fejlagtig måde. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelse.

5.4           Leverandøren er berettiget til at afhjælpe fejl og mangler, såfremt dette kan ske indenfor rimelig tid. Leverandøren bærer omkostningerne hertil. Afhjælpning foretages hos Leverandøren, medmindre andet aftales.

5.5           Såfremt Kunden har reklameret over en fejl eller en mangel og det viser sig, at der ikke foreligger nogen fejl eller mangel, som Leverandøren bærer ansvaret for, har Leverandøren ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført Leverandøren.

 

 1. Indirekte tab

6.1           Leverandøren er ikke ansvarlig over for Kunden for nogen former for indirekte tab, som måtte udspringe af eller vedrøre en aftale omfattet af nærværende betingelser, herunder driftstab, tab af avance og tab som følge af Kundens aftaler med tredjemand.

 

 1. Byggeleveranceklausul

7.1           Såfremt en leverance anvendes forskriftsmæssigt til byggeri i Danmark, hvor AB 18 finder anvendelse, gælder nærværende byggeleveranceklausul:

7.2           Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen.

7.3           Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod Leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod Leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan Leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber, dog bortset fra mangelansvarsperioden, jf. ovenfor.

7.4           Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Der henvises til AB 18 kapitel J for behandling af tvister.

 

 1. Produktansvar

8.1           Leverandøren er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et af Leverandøren leveret produkt på fast ejendom eller løsøre, når skaden indtræder mens produktet er i Kundens besiddelse.

8.2           Leverandøren er ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Kunden, eller på produkter, hvori produkter fremstillet af Kunden indgår eller for skade på fast ejendom eller løsøre forårsaget af det samlede produkt forvoldt af produktet fra Leverandøren.

8.3           Leverandøren kan ikke ifalde produktansvar, hvis det af Leverandøren leverede produkt udgør et delprodukt og det dokumenteres, at defekten skyldes udformningen af det produkt, i hvilket delproduktet indgår, eller anvisninger givet af Kunden eller tredjepart, som har fremstillet det færdige produkt.

8.4           I intet tilfælde er Leverandøren ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Såfremt Leverandøren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for sådanne skader, er Kunden forpligtet til at holde Leverandøren skadesløs.

 

 1. Reklamationer

9.1           Krav vedrørende fejl, mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav skal af Kunden fremsættes skriftligt til Leverandøren straks og uden ugrundet ophold. Sker dette ikke fortaber Kunden sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser og krav gældende overfor Leverandøren.

 

 1. Force Majeure

10.1         Leverandøren er berettiget til at annullere aftaler eller udskyde aftalt levering af produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Leverandørens rimelige kontrolmuligheder, herunder, oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, mangel på transportmidler, maskinnedbrud, vareknaphed, sygdom, uheld i produktion eller afprøvning, sundhedskriser, herunder Corona og anden epidemi/pandemi eller manglende energiforsyning.

10.2         Leverandørens beføjelser til at annullere en aftale eller udskyde leveringstidspunktet, jf. 8.1, omfatter ligeledes force majeure lignende forhold, herunder forsinket, mangelfuld eller manglende levering fra underleverandører m.v.

10.3         Samtlige af Kundens beføjelser suspenderes eller bortfalder i tilfælde af en hændelse som nævnt i pkt. 8.1 eller 8.2.

 

 1. Værneting

11.1         Enhver uenighed eller tvist mellem Kunden og Leverandøren afgøres af de danske domstole i henhold til dansk ret.

11.2         Alle tvister, som der ikke kan opnås enighed om, afgøres ved dansk domstol ved Leverandørens hjemting, bortset fra de i AB 18, § 12, stk. 5 nævnte tilfælde, jf. punkt 11 ovenfor.

 

 1. Øvrige betingelser

12.1         Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende betingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, påvirker dette                              ikke de øvrige bestemmelser.

 

Maj 2022