Nylon dübel

Nylon dübel

Nylon dübel
Part nr. Artikel Enh./stk. mm. Fav Stk
112660 Nylon-dybel N6
112679 Nylon-dybel N8
112688 Nylon-dybel N10
112697 Nylon-dybel N12
112698 Nylon-dybel N14
112703 Nylon-dybel N16